Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tento dokument predstavuje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné  podmienky“) spoločnosti Cipo SK s.r.o., IČO: 48 048 330, Sídlo: 821 05 Bratislava, Staré záhrady 8, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2646/N, v zmysle ust. § 273 ods. 1. a 2. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení pre predaj a dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Cipo SK s.r.o. tretím osobám a súvisiace práva a povinnosti účastníkov tohto právneho vzťahu v súlade s objednávkami a písomnými kúpnymi zmluvami spoločnosti Cipo SK s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (spoločnosťou Cipo SK s.r.o.) a kupujúcim, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak. Všeobecné obchodné podmienky sú alternatívne prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky tovaru vystavenej zo strany kupujúceho a doručenej predávajúcemu, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak.

Vystavením a doručením objednávky na tovar spoločnosti Cipo SK s.r.o. kupujúci zároveň berie na vedomie všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Cipo SK s.r.o. a s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v plnom rozsahu súhlasí.

I.     Výkladové pravidlá a definície

Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, nasledujúce pojmy budú mať v zmluvnom vzťahu účastníkov nižšie uvedený význam:

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Cipo SK s.r.o.
 2. Kupujúcim  sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo vzťahu k predávajúcemu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávkou, resp. s konkrétnou kúpnou zmluvou v právnom statuse kupujúceho.
 3. Tovarom sa rozumie tovar ponúkaný spoločnosťou predávajúceho tretím osobám v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávkou, resp. s konkrétnou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Cenou sa rozumie cena za tovar stanovená medzi zmluvnými stranami dohodou v súlade s platným ponukovým listom. Cena za tovar nezahŕňa náklady nakladania, prepravy, vykladania tovaru, náklady poistenia, príp. stráženia alebo skladovania tovaru, nezahŕňa cenu za dodanie tovaru, príp. ďalšie súvisiace hotové náklady predávajúceho, ak nie je v konkrétnej kúpnej zmluve uzavretej medzi účastníkmi alebo v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.
 5. Objednávkou sa rozumie písomná objednávka kupujúceho vystavená a doručená predávajúcemu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Akceptáciou objednávky sa rozumie výslovný prejav vôle predávajúceho, ktorým predávajúci v celom rozsahu potvrdzuje obsah a podmienky uvedené v objednávke. Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 II. Predmet kúpnej zmluvy, základné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, množstva a v požadovanej kvalite podľa obsahu objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu, vystavenej v súlade s platným ponukovým listom predávajúceho /ďalej len „ponukový list“/ a cenníkom predávajúceho /ďalej len „cenník“/, príp. podľa osobitnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi. Kupujúci sa zaväzuje tovar včas a riadne prevziať, poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť v súlade s touto zmluvou a za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na konkrétne plnenie alternatívne vznikne:
 • uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy na konkrétne plnenie (podporne platia ustanovenia všeobecných obchodných podmienok),
 • doručením objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu na konkrétne plnenie a jej akceptácia zo strany predávajúceho (podporne platia ustanovenia všeobecných obchodných podmienok),
 • doručením objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu na konkrétne plnenie, jej zmenou zo strany predávajúceho (vzniká nový návrh zmluvy) a následná akceptácia takéhoto zmeneného návrhu objednávky zo strany kupujúceho.
 1. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že pre prípad predpokladaného opakovaného alebo viacnásobného odberu tovaru zo strany kupujúceho, uzatvoria rámcovú kúpnu zmluvu na opakovaný odber tovaru. V rámcovej zmluve si môžu účastníci upraviť podmienky vzájomnej spolupráce odlišne od ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvorili rámcovú kúpnu zmluvu na opakovaný odber tovaru, predávajúci sa zaväzuje pravidelne, najmenej však raz do roka, predkladať formou e-mailovej správy kupujúcemu písomnú ponuku sortimentu tovaru. Predávajúci zašle kupujúcemu písomnú ponuku sortimentu tovaru najmenej 30 dní pred začatím platnosti tejto ponuky. Právo zmeny ponukového listu vrátane cien tovaru si predávajúci vyhradzuje bez náhrady voči kupujúcemu.
 3. Pre prípad, že medzi predávajúcim a kupujúci nie je uzatvorená rámcová kúpna zmluva, kupujúci berie na vedomie, že aktuálna ponuka sortimentu tovaru sa nachádza na www.domasdetmi.sk. Právo zmeny ponukového listu vrátane cien tovaru si predávajúci vyhradzuje bez náhrady voči kupujúcemu.
 4. Kupujúci je oprávnený objednať tovar:
 • prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.domasdetmi.sk,
 • osobnou objednávkou (prostredníctvom osoby poverenej k objednaniu a preberaniu tovaru),
 • písomnou objednávkou prostredníctvom poštového doručovateľa,
 • objednávkou prostredníctvom osobitnej e-mailovej objednávky.
 1. Každá objednávka objednávateľa musí mať nasledovné náležitosti (v opačnom prípade sa nepovažuje za objednávku pre účely tejto zmluvy):
 • číslo a dátum objednávky,
 • zákonné označenie kupujúceho,
 • zákonné označenie predávajúceho,
 • označenie druhu, množstva a akosti objednávaného tovaru,
 • jednotková a súhrnná cena objednávaného tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho,
 • spôsob a miesto dodania tovaru kupujúcemu,
 • informácia o výške zmluvnej pokuty 0,5% za každý aj začatý  deň omeškania s úhradou ceny za tovar,
 • odkaz na dodržiavanie všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Cipo SK s.r.o.,
 • najneskorší akceptovateľný dátum a čas dodania tovaru (fakultatívne – ak si takúto skutočnosť vymieni kupujúci),
 • podpis oprávneného subjektu v mene kupujúceho (ak si takúto skutočnosť vymieni v objednávke kupujúci – len u registrovaných kupujúcich).
 1. Predávajúci potvrdí objednávku osobne (prostredníctvom poverenej osoby) alebo elektronickou poštou krátko po jej doručení, resp. najneskôr do 48 hodín od jej doručenia. V opačnom prípade sa objednávka nepovažuje zo strany predávajúceho za akceptovanú (nedošlo k uzatvoreniu zmluvy) a predávajúcemu v takom prípade nevznikajú žiadne práva a povinnosti z takéhoto úkonu. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, ak predávajúci kupujúcemu oznámi, že jeho objednávka v takomto obsahu nie je prijateľná. Ak kupujúci po následnej zmene návrhu objednávky zo strany predávajúceho nedoručí predávajúcemu akceptáciu takto zmenenej objednávky, objednávka sa nepovažuje za akceptovanú (nedošlo k uzatvoreniu zmluvy) a predávajúcemu v takom prípade nevznikajú žiadne práva a povinnosti z takéhoto úkonu.
 2. V potvrdení objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu dobu evidovania objednávky zo strany kupujúceho.
 3. Predávajúci má vo vzťahu ku kupujúcim doručenej objednávke právo alternatívne:
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť bez ďalších podmienok,
 • navrhnúť zmenu objednávky a požiadať kupujúceho o potvrdenie zmenenej objednávky,
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť a požiadať o zaplatenie zálohy, následne požiadať kupujúceho o potvrdenie takto zmenenej objednávky,
 • objednávku v celom rozsahu potvrdiť a požiadať o úhradu ceny tovaru v hotovosti, následne požiadať kupujúceho o potvrdenie takto zmenenej objednávky.
 1. Súčasťou dodávky tovaru kupujúcemu je potvrdenie prepravnej spoločnosti so základnými údajmi o dodávke. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie dodávky v mieste určenia, v opačnom prípade nebude dodávka tovaru zo strany predávajúceho odovzdaná a kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu takto vzniknuté náklady.
 2. Číslo objednávky kupujúceho je podstatnou náležitosťou potvrdenia prepravnej spoločnosti (prepravný list) a faktúry a predávajúci sa zaväzuje uvádzať ho na všetkých dokladoch súvisiacich s dodávkou.
 3. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť obsah svojho záväzku v zmysle potvrdenej objednávky v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej lehote. Dodržanie dodacej lehoty zo strany predávajúceho je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho sa nedodržanie lehoty zo strany predávajúceho nepovažuje za omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy a kupujúcemu voči predávajúcemu nevznikajú žiadne práva na prípadné sankcie, náhradu škody alebo náhradu hotových nákladov, príp. iné majetkové alebo nemajetkové práva.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo plnenia objednávky aj čiastkovými dodávkami, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 6. Nebezpečenstvo náhodnej škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a podpísaním potvrdenia prepravnej spoločnosti (prepravný list) zo strany kupujúceho.
 7. Zodpovednosť za iné škody na tovare a za škody tovarom spôsobené od dodania tovaru do prechodu vlastníctva znáša v plnom rozsahu kupujúci.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za dodávaný tovar je dohodnutá vo výške podľa aktuálne platného ponukového listu a cenníka predávajúceho v čase doručenia objednávky zo strany kupujúceho.
 2. Kupujúci uhrádza popri cene tovaru aj prepravné náklady:
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky – v celom rozsahu vzniknutých nákladov;
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky je cena za dopravu odvodená od hmotnosti tovaru nasledovne:
  • 2,00 € (vrátane DPH) za tovar do hmotnosti 0,5 kg (doručenie do 2 dní od odoslania, platba na účet vopred)
  • 2,80 € (vrátane DPH) za tovar nad hmotnosť 0,5 kg (vyzdvihnutie balíka na pošte, doručenie do 2 dní od odoslania, platba na účet vopred)
  • príplatok za dobierku + 1,60 € (vrátane DPH)
 • v prípade objednávky na dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že objednávka na plnenie je najmenej v hodnote 29 € s DPH – vo výške 0,00 € (vrátane DPH). Platí pri platbe na účet vopred a dodaní do 2 pracovných dní od odoslania.
 • v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru zákazníkom cenu dopravy neúčtujeme.
 1. V prípade, že medzi doručením objednávky tovaru zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho dôjde k zmene cenníka dodávaných tovarov, predávajúci bude účtovať kupujúcemu ceny podľa cenníka aktuálneho v čase doručenia objednávky.
 2. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť ceny tovaru formou zmeny aktuálneho ponukového listu a cenníka spoločnosti Cipo SK s.r.o. Za účelom stabilizácie cien sa predávajúci zaväzuje udržať ceny nemenené najmenej po dobu 1 mesiaca od poslednej zmeny.
 3. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry a jej doručenie kupujúcemu najneskôr pri dodaní tovaru.
 4. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru za dodaný tovar a túto doručiť na adresu sídla/ miesta podnikania kupujúceho príp. na inú adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdením prepravnej spoločnosti (prepravný list). Platba za dodávku tovaru bude kupujúcim vykonaná v súlade s údajmi z faktúry týkajúcej sa predmetného tovaru. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Predávajúci  nie je platcom DPH.
 5. Splatnosť faktúry je najmenej 7 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, ak na faktúre nie je uvedená dlhšia lehota splatnosti. Uvedené sa nevzťahuje na prípad platby vopred, resp. na prípady zálohových platieb.
 6. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, v ktorý bude fakturovaná suma v celom rozsahu pripísaná na bankový účet predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo formou bezhotovostného prevodu na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v dobe splatnosti faktúry doručenej s dodaným tovarom. Uvedené sa nevzťahuje na prípad platby vopred, resp. na prípady zálohových platieb.
 8. Predávajúci je oprávnený požadovať po doručení objednávky na tovar zálohu na úhradu kúpnej ceny až do výšky 100 % kúpnej ceny (ďalej len „platba vopred“ alebo „zálohová platba“). Záloha bude uhradená kupujúcim v hotovosti v mieste sídla predávajúceho alebo priamo do rúk poverenej osoby predávajúceho, resp. na základe kupujúcemu doručenej faktúry s krátkou lehotou splatnosti. V prípade, že kupujúci neuhradí zálohu v požadovanom čase, predávajúci nie je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v obvyklej lehote. Pre takýto prípad sa lehota na dodanie tovaru predlžuje o čas omeškania kupujúceho s úhradou zálohy. Ak kupujúci neuhradí zálohu ani do 48 hodín odo dňa jej splatnosti, kupujúci berie na vedomie, že platnosť ním zaslanej objednávky, a tým aj konkrétnej kúpnej zmluvy, sa zrušuje uplynutím tejto doby.
 9. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou fakturovanej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z neuhradenej splatnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 10. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu ani v dodatočnej 30-dňovej lehote odo dňa splatnosti uvedenej vo faktúre doručenej kupujúcemu, má predávajúci právo ním dodaný tovar v hodnote zodpovedajúcej nezaplatenej čiastke kúpnej ceny zadržať a vziať od kupujúceho späť bez predchádzajúcej výzvy, kdekoľvek bude tento tovar zastihnutý. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na uplatnenie si ďalšej jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 200,00 € + DPH z tohto titulu a nároku na náhradu vynaložených nákladov s takýmto prevzatím tovaru. Pre prípad, že predávajúci nebude môcť svoj nárok na zaplatenie kúpnej ceny uspokojiť zadržaním a späť vzatím tovaru od kupujúceho, zriaďuje kupujúci v prospech predávajúceho, okamihom prehlásenia predávajúceho o uplatnení si záložného práva, záložné právo ku všetkým svojim hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v ktorejkoľvek jeho prevádzke a zároveň udeľuje súhlas a plnú moc na realizáciu tohto záložného práva. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, hradí v plnom rozsahu kupujúci.
 11. Pri zrušení objednávky kupujúcim, ktorá už bola predávajúcim realizovaná (odovzdaná na balenie, nakladanie, expedovanie atď.), hradí všetky takto vzniknuté náklady kupujúci. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
 12. V prípade, že kupujúci včas nezaplatí cenu za dodaný tovar a predávajúci mu zašle upomienku na zaplatenie, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu 10,00 € + DPH a cenu poštovného za každú odoslanú upomienku.
 13. Miesto a doba plnenia
 14. Predajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na miesto určenia (adresa dodania) a v termíne špecifikovanom v potvrdenej objednávke. Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie tovaru na adresu sídla/ miesta podnikania kupujúceho (fakturačná adresa), ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutá iná adresa dodania.
 15. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho porušeniu počas prepravy. Za porušenie celistvosti balenia zodpovedá prepravná spoločnosť, doručovateľská služba. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu doručovaného tovaru.
 16. Dodávka tovaru bude uskutočňovaná v celom rozsahu na náklady kupujúceho v zmysle článku III. bod 2.
 17. Prepravu uskutočňuje predávajúci prostredníctvom prepravnej spoločnosti príp. doručovateľskej služby, ak doručenie tovaru nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 18. Dodacia lehota je dohodnutá v súlade s aktuálnym stavom skladových zásob predávajúceho do 72 hodín od odsúhlasenia objednávky prostredníctvom prepravnej spoločnosti prípadne doručovateľskej služby, najneskôr však do 5. pracovných dní od doručenia objednávky kupujúceho a jej odsúhlasení zo strany predávajúceho (resp. od zmeny návrhu objednávky predávajúcim a jej odsúhlasením zo strany kupujúceho).
 19. V písomnom potvrdení objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu lehotu dodania tovaru.
 20. Predávajúci má možnosť plniť aj čiastočnými dodávkami. Ak po realizácii čiastočnej dodávky kupujúci nebude mať záujem o odobratie zvyšku objednaného tovaru, je oprávnený oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia predchádzajúcej časti dodávky. Oznámenie musí byť vykonané písomne, elektronicky e-mailom alebo cestou faxovej správy, pričom v texte oznámenia musí byť uvedené, že od realizácie zvyšku objednávky odstupuje. V takomto prípade sa kúpna zmluva v tejto časti zrušuje. To neplatí, ak predávajúci dodá zvyšnú časť objednaného tovaru kupujúcemu do 24 hodín od momentu, kedy kupujúci prevzal predchádzajúcu časť objednaného tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy v časti zvyšku objednaného tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 20 % ceny takto odmietnutej časti objednávky.
 21. V prípade čiastkového plnenia sa lehoty uvedené v bode 5. vzťahujú na prvé čiastkové plnenie v zmysle odsúhlasenej objednávky.
 22. Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť podmienky na riadne prevzatie tovaru a prevziať tovar od predávajúceho resp. ním poverenej osoby v rámci dohodnutej lehoty dodania. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie dodaného tovaru v potvrdení prepravnej spoločnosti – v prepravnom liste predloženom predávajúcim poverenou prepravnou spoločnosťou príp. doručovateľskou službou.
 23. Pre prípad potreby opätovného doručovania tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu aj prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s opätovným doručovaním tovaru vznikla.
 24. Predávajúci dodá tovar v balení obvyklom pre tento druh tovarov.
 25. Predávajúci dodá objednaný tovar nie v menších ako v minimálnych dohodnutých odberných množstvách. Minimálne odberné množstvá tovaru sú uvedené v cenníku predávajúceho.
 26. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v akosti a vyhotovení ponúkanom výrobcom konkrétneho tovaru.
 27.     Záručné podmienky a reklamačný poriadok
 28. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu od ich zistenia podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné chyby (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch), akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 29. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 30. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou potvrdenia prepravnej spoločnosti, účtovným dokladom a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.
 31. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. V prípade, že obal tovaru je poškodený, kupujúci skontroluje obsah zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. Ak bol poškodený aj obsah zásielky, spíše kupujúci reklamačný protokol, ktorý mu potvrdí pracovník prepravnej spoločnosti. Reklamačný protokol je nutné ihneď po vyhotovení odoslať kupujúcemu. Reklamácie tohto druhu doručené po 48 hodinách nebudú predávajúcim akceptované. V prípade doručenia písomnej reklamácie dodaného tovaru zo strany kupujúceho vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 exemplároch. Predávajúci je povinný prejednať reklamáciu chýb tovaru do 30 dní od písomného doručenia reklamácie od kupujúceho.
 1.  Iné práva  a povinnosti účastníkov
 1. Kupujúci je oprávnený tovar vrátiť predávajúcemu aj bez udania dôvodu, a to do 14 dní od jeho prevzatia za predpokladu, že tovar nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Uvedené sa nevzťahuje na špeciálne objednávky v hodnote jednotlivej objednávky nad 100 € vrátane DPH.
 2. Pri uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy na opakovaný predaj tovaru predávajúci predloží kupujúcemu aktuálny ponukový list spolu s cenníkom.
 3. Akékoľvek oznámenie, uplatnenie nároku, vyjadrenie požiadavky, objednávka, súhlas, schválenie, predloženie alebo akákoľvek iná komunikácia zmluvných strán bude realizovaná v písomnej forme. Formy doručovania: poštová alebo iná zásielka doručená osobne, doporučenou poštou s návratkou, obyčajnou doporučenou poštou, súkromnou kuriérskou službou, faxovou alebo elektronickou poštou (email) na adresu resp. na ostatné kontaktné údaje účastníkov podľa kúpnej zmluvy, resp. objednávky, alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej strane.
 4. Akákoľvek komunikácia osobne doručovaná sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej prevzatia zmluvnou stranou – adresátom. Komunikácia doručovaná doporučenou poštou sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej prevzatia adresátom, inak v druhý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorý bola zaslaná. Komunikácia zaslaná súkromnou kuriérskou službou alebo faxovou službou sa bude považovať za právoplatne a účinne doručenú v deň jej reálneho doručenia adresátovi, inak v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zaslaná a pri zaslaní elektronickou poštou (email) sa bude komunikácia považovať za právoplatne a účinne doručenú okamihom doručenia emailovej správy adresátovi podľa elektronickej doručenky, inak v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zaslaná.
 5. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi bezodkladne druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny týkajúce sa relevantných údajov pre túto zmluvu o vlastnom subjekte, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky takto vzniknuté náklady vrátane prípadnej vzniknutej škody.

VII. Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Zmluvný vzťah účastníkov sa spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, konkrétne ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s tým, že účastníci sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť či už úplne alebo čiastočne význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť. Na účastníkov zmluvného vzťahu sa vzťahujú ustanovenia tých všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré boli platné v čase doručenia objednávky predávajúcemu zo strany kupujúceho, resp. ktoré boli platné v čase uzatvorenia osobitnej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Aktuálne všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii účastníkom na web stránke www.domasdetmi.sk.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 16. septembra 2019.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté spory budú riešiť prednostne mimosúdnou dohodou. Akýkoľvek právny spor, ktorý by mohol vzniknúť z tejto zmluvy bude s konečnou platnosťou rozhodnutý príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním svojich údajov vyjadruje kupujúci súhlas predávajúcemu so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.
 2. Informácie o kupujúcich  sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Všetky údaje získané od kupujúcich využije predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, neposkytne ich tretím osobám. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu alebo platobný styk (v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s objednávkou, resp. osobitnou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim), ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky.

 

V  Bratislave  16. septembra 2019