Reklamačné podmienky

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu od ich zistenia podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch), akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  3. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia vadného tovaru s príslušenstvom, účtovným dokladom a vyplneným reklamačnm protokolom (Cipo SK s.r.o. -reklamacny protokol). Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.
  4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. V prípade, že obal tovaru je poškodený, kupujúci skontroluje obsah zásielky za prítomnosti pracovníka prepravnej spoločnosti. Ak bol poškodený aj obsah zásielky, spíše kupujúci reklamačný protokol, ktorý mu potvrdí pracovník prepravnej spoločnosti. Reklamačný protokol je nutné ihneď po vyhotovení odoslať kupujúcemu. Reklamácie tohto druhu doručené po 48 hodinách nebudú predávajúcim akceptované. V prípade doručenia písomnej reklamácie dodaného tovaru zo strany kupujúceho vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 exemplároch. Predávajúci je povinný prejednať reklamáciu vád tovaru do 30 dní od písomného doručenia reklamácie od kupujúceho.