Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú akým spôsobom spoločnosť Cipo SK s.r.o. ako správca nakladá s osobnými údajmi, dátami a informáciami, ktoré zdieľate v súvislosti s využívaním jej služieb.

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1     Správcom Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom nášho sortimentu prostredníctvom e-shopu dostupného z webových stránok www.domasdetmi.sk, je spoločnosť Cipo SK s.r.o. so sídlom Staré záhrady 8, 821 05 Bratislava, IČO 48048330, zapísaná v OS Bratislava I, odd. Sro vložka č. 104380/B, ktorá je prevádzkovateľom tohto eshopu.

1.4     Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

adresa pre doručovanie: Staré záhrady 8, 821 05 Bratislava

email: info@domasdetmi.sk

  1. PRÁVNY ZÁKLAD A ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1     Vaše osobné údaje spracovávame v rámci vybavenia objednávky na základe plnenia zmluvy, ktorá medzi nami bola uzavretá, na základe nášho oprávneného záujmu či za účelom plnenia povinností ustanovených platnými právnymi predpismi.

2.2     Vaše osobné údaje spracovávame pre jednotlivé účely v nasledujúcom rozsahu:

2.2.1          Meno, adresa, príp. telefónne číslo za účelom odoslania zásielky na Vami požadovanú adresu. Toto spracovanie je založené na základe zmluvy, ktorá bola medzi nami uzavretá a osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu tohto účelu, tj. po dobu niekoľkých dní, maximálne týždňov.

2.2.2          V súlade s platnými právnymi predpismi Vás môžeme kontaktovať emailom alebo telefonicky za účelom propagácie nášho tovaru a služieb, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu . Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a osobné údaje budú spracovávané po dobu maximálne 1 roka od okamihu, kedy u nás nakúpite, a to za predpokladu, že túto komunikáciu neodmietnete.

2.2.3          Na účely marketingu a štatistických analýz, ktoré sa vykonávajú na účel analýzy užívateľského správania návštevníkov nášho webu (za použitia služby tretích strán ako napr. Sklik, Google Analytics, Adwords). Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme, pričom pred spracovaním sú osobné údaje anonymizované a používajú iba agregované údaje.

2.2.4          V súvislosti s propagáciou nášho tovaru a služieb usporadúvame rôzne súťaže a marketingové akcie. V rámci týchto činností od Vás môžeme získavať údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefónne číslo, bydlisko a i. Tieto údaje získavame preto, aby sme Vám umožnili účasť na týchto aktivitách. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme a na základe plnenia zmluvy. Osobné údaje budú spracovávané po dobu Vašej účasti v príslušnej súťaži či marketingovej akcie a následne maximálne 1 rok po ukončení súťaže či marketingovej akcie.

2.2.5          Na plnenie povinností ustanovených osobitnými právnymi predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú, najmä zákonom č. 431/2002 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 563/2009 Zb., o správe daní (Daňový poriadok), v znení neskorších predpisov alebo zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Právnym základom pre takéto spracovanie je dodržiavanie zákonných povinností, ktorým podliehame. Osobné údaje budú spracovávané po dobu stanovenú konkrétnym právnym predpisom, najdlhšie však po dobu 10 rokov od začatia zákonnej premlčacej lehoty v každom jednotlivom prípade.

2.2.6          Za účelom rozosielania obchodných oznámení, ktoré sa týkajú nášho tovaru a služieb, s cieľom prispôsobenia našej ponuky, bonusov a benefitov (tzv. Profilovanie) môžeme Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo, IP adresa, údaje o návštevách našich webových stránok, Vaše behaviorálne údaje a ďalšie. Takéto spracovanie je založené na Vašom súhlase a Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania tohto súhlasu.

  1. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1     Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre konkrétny účel spracovania.

3.2     V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, potom budú osobné údaje spracovávané do doby odvolania tohto súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

3.3     Ak súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať na účely, na ktoré bol súhlas odvolaný, a to ihneď po tom, ako bude Vaša žiadosť s odvolaním súhlasu spracovaná.

  1. ĎALŠIE KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1     Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, tzv. spracovateľom, ktorí nám poskytujú administratívnu alebo technickú pomoc. Jedná sa napríklad o dodávateľa technických riešení, marketingových služieb či administratívnej podpory.

4.2     Všetci partneri, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré im poskytujeme a prijať všetky potrebné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše údaje boli maximálne chránené.

4.3     V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje zdieľať alebo poskytnúť aj orgánom štátnej správy či iným štátnym úradom, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.4     Z dôvodov nášho oprávneného záujmu, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, sme oprávnení odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to napríklad poisťovniam, súdom, advokátom či insolvenčným správcom.

4.5     Všetky osobné údaje sú odovzdávané tretím osobám vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a iba v rozsahu potrebnom na konkrétny účel odovzdania.

  1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

5.1     Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo prístupu k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

5.2     Zároveň máte právo požadovať vysvetlenie, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platnými právnymi predpismi. Rovnako máte právo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, a to najmä vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov. Ak je žiadosť oprávnená, potom sme povinní chybný stav bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.3     Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

  1. POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ A COOKIES

6.1     S ohľadom na skutočnosť, že v rámci svojej prezentácie a za účelom poskytovania aktuálnych informácií zákazníkom, používame sociálne médium Facebook, môžu naše webové stránky obsahovať funkcie sociálnych médií, vďaka ktorým môžu byť zhromažďované informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo história prehliadania. Spracovanie Vašich údajov sa potom riadi zásadami spracovania osobných údajov prevádzkovateľmi príslušných sociálnych médií.

Cookies

V súlade s príslušnými právnymi predpismi vás týmto informujeme, že servery správcu využívajú pre svoju činnosť malé množstvo dát, ktoré posielajú Vášmu koncovému zariadeniu, a ktoré umožňujú hlavne prispôsobenie našich stránok Vašim potrebám a zlepšenie využitia serverov správcu (tzv. cookies). Cookies pritom využíva len správca, ako prevádzkovateľ serveru či príslušných webových stránok.

Žiadna z cookies použitých na našich stránkach nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu Vašich osobných údajov a teda neumožňuje akokoľvek identifikovať Vašu konkrétnu osobu.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: office@atlantiscapital.fund

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Safari (Mac): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html